Dodaj film, na którym prezentujesz ulubiony trik piłkarski i mówisz kilka słów o sobie.
Z pomocą rodziców wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Dopuszczalne formaty plików wideo:
MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM
max. waga pliku: 200MB
czas trwania: 30-180s

wybierz plik...

Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Rok urodzenia dziecka

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych jest CANAL+POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758) przy al. Gen. Wł. Sikorskiego 9, adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, z dopiskiem "Ochrona danych osobowych", wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000468644, o kapitale zakładowym w wysokości 441.176.000 zł, w całości wpłaconym, o nr NIP: 521-00-82-774 ("Administrator").
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [email protected]
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* (tj. na podstawie wyrażonej zgody) w celu wzięcia udziału w Castingu;
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora) w celu ustalenia, zabezpieczania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Z zastrzeżeniem drugiego akapitu niniejszego punktu, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez cały okres trwania Castingu oraz przez okres 30 (trzydziestu) dni (licząc od daty zakończenia czasu trwania Castingu), poza tymi danymi osobowymi, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muszą być przetwarzane przez dłuższy okres czasu, w tym w przypadku zgłoszenia reklamacji, przez cały czas trwania okresu reklamacyjnego, do czasu jego zakończenia, a po jego upływie przez okres niezbędny do ustalenia, zabezpieczania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, jak również wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych Administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
Dane osobowe zawarte w Nagraniu przesłanym zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w Art. 3 ust. 1a mogą być usuwane przez Administratora w każdym czasie trwania Castingu, zgodnie z Regulaminem.
5. Prawa osoby, której dane dotyczą:
a) prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane, informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii (przy czym pierwsza kopia jest wydawana nieodpłatnie);
b) prawo do sprostowania oraz uzupełnienia danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do wycofania zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
d) prawo do żądania od Administratora usunięcia danych, np. w przypadku gdy: i) dane nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane, ii) cofnięto zgodę (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
e) prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, np. w przypadku: kwestionowania ich prawidłowości (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych), ii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
f) prawo żądania dostarczenia danych osobowych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
h) prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.
Prawa wymienione w pkt a) – g) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wskazanym w pkt 2 lub poprzez kontakt z Administratorem wskazanym w pkt. 1.
6. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora): partnerzy handlowi oraz biznesowi (np. agencje reklamowe, sponsorzy, reklamodawcy, podmioty lokujące produkty/usługi w audycjach), nadawcy, producenci wykonawczy, operatorzy sieci kablowych, operatorzy OTT, VOD, wydawcy płyt, wydawcy książek, jak również wszelkie podmioty dystrybuujące lub wykorzystujące w jakikolwiek sposób utwory audiowizualne lub jakikolwiek inny kontent.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Castingu.
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: "RODO".

Wyrażam zgodę na udział dziecka w Castingu i na wykorzystanie Nagrania wraz z wizerunkiem – zgodnie z dokumentem do załącznika nr 1

Zapoznałem się z regulaminem i go akceptuję.

Włącz się do gry
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt: [email protected]